За всички ни е известно, че пенсионерите в нашата страна са с най-ниски доходи, че мизерстват и не могат да си позволят много неща. Ако търсите кредити за пенсионери от банки при изгодни благоприятни условия, ще Ви запознаем с някои предложения.

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

 • Кредит за Вашите златни години – кредит за хора в пенсионна възраст, размер от 150 до 10000 лв, и срок за погасяване от 3 до 120 месеца.
 • Улеснена процедура при кандидатстване и бърз отговор до 2 часа.
 • Начин на кандидатстване: онлайн, запитване по телефон или в удобен клон на банката.
 • Условия за отпускане на кредита – възраст в момента на кандидатстване над 60 години, възраст при изтичане срока на кредита до 75 години.
 • Необходими документи: лична карта и удостоверение от НОИ за размера на пенсията, ако не се получава по сметка в банката.
 • Няма скрити такси и комисиони.
 • Вие избирате размер и падежна дата на погасителните вноски  –  според Вашите възможности и предпочитания.
 • Фиксиран лихвен процент за целия период на кредита.
 • Обезпечение по кредита – може съпругът/та да е съдлъжник по договора за кредит.
 • https://www.unicreditbulbank.bg/

ИНВЕСТБАНК

 • Изгоден кредит за физически лица, които получават доходи от пенсия.
 • Кредити за пенсионери от банки до 5 000 лв и срок за погасяване до 5 години, но не повече от оставащите на кредитоискателя до навършване на 75 години.
 • Лихвен процент – фиксиран за целия период на кредита – може да го намалите ако плащате минимум две услуги чрез “Времето е пари”, ако ползвате засрахователен продукт на ЗАД България, ако предоставите един поръчител.
 • Необходимо условие за отпускане на кредита – доходите от пенсия или други доходи ако има кредитоискателя да се получават по сметка в банката.
 • Има кредитен калкулатор, който изчислява целия размер на сумата, която трябва да върнете, лихвата и месечната Ви вноска.
 • Има минимална такса за проучване, платима при отпускане на кредита.
 • Задължителна застраховка, извършена от застраховател одобрен от банката за риск злополука и заболяване.
 • http://ibank.bg

СИБАНК

 • Специален кредит “Златна възраст”- персонално решение, за Вашите потребности изцяло съобразено с възможностите Ви, взето след индивидуална консултация.
 • Ясни параметри и конкурентни условия, за кредити за пенсионери с размер от 1 000 до 10 000 лв, със срок за погасяване от една до пет години.
 • Основни документи – лична карта, искане за кредит и документ от НОИ за размера на пенсията.
 • Обезпечение по кредита – залог върху вземането от пенсия по сметка в банката.
 • Фиксиран лихвен процент, има такса за кандидатстване и разглеждане.
 • Кредита се усвоява еднократно по разплащателната  сметка в банката.
 • Погасяване на кредита – чрез равни месечни погасителни вноски.
 • Задължителна застраховка “Живот” в ЗАД  “ДЗИ”.
 • https://www.cibank.bg

ДСК

 • Кредити за пенсионери от банки с възможност за избор на минимална месечна вноска, за да не се затрудните при изплащането, атрактивна лихва и дълъг срок за погасяване.
 • Валута на кредита – лева и евро.
 • Размер на кредита от 500 лв /250 евро/ до 10 000 лв / 5 000 евро/, срок на издължаване от 18 месеца до 10 години, независимо от размера на кредита.
 • Обезпечение по кредита – залог за вземане на пенсия заедно със залог на вземане по сметка.
 • Променлив лихвен процент, и актуализиране на погасителния план.
 • Има електронен калкулатор, които Ви дава възможност да знаете размерите на лихва, главница и такси.
 • Има възможност за безкасови плащания на битови задължения автоматично по банков път всеки месец, без посещения в банката.
 • https://dskbank.bg

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА

 • Кредити за пенсионери при преференциални условия – досъпни и удобни.
 • Валута на кредита – лева, евро или щатски долари, размер до 20 000 лв.
 • Срок за погасяване – до 2 години за кредити до 2 000 лв и до 7 години за кредити над 2 000 лв.
 • Фиксиран лихвен процент, различен за кредити в лв и за кредити в евро и щатски долари.
 • Може да намалите лихвения процент при следните обстоятелства – ако получавате пенсията си в ЦКБ, ако  изтеглите кредит до 2000 лв и съпругът/та Ви е поръчител и двете пенсии се получават в ЦКБ, ако изтеглите пакет от кредит и кредитна карта. Има специални предложения за пенсионери от системата на МВР.
 • Обезпечение на кредитите: до 5000 лв – един поръчител, над 5000 лв – двама поръчители.
 • Необходими документи при кандидатстване – лична карта, решение за размер на пенсията от НОИ, искане за кредит по образец на банката, декларация от съпруга/та и декларация от работодател за работещи пенсионери.
 • Има минимална такса за разглеждане на искането за кредит.
 • http://www.ccbank.bg/