Студентските кредити са широко разпространена форма за подпомагане на студенти, които учат в редовна форма на обучение и нямат средства за следване и издръжка. Ще предложим на Вашето внимание някои предложения за студентски кредит без поръчител и без обезпечение с благоприятни условия:

БАНКА ДСК

 • Целеви потребителски кредит за финансиране на студенти и докторанти за целия или част от срока на обучение, съгласно учебния план.
 • Предназначение на кредитите – осигуряват средства за таксите на обучение и/или за издръжка на студентите и техните родени или осиновени деца по време на следването.
 • Без обезпечение по кредитите, студентски кредит без поръчител, гарант по кредитите е държавата.
 • Няма такси и комисиони свързани с отпускане, усвояване и движение на парите по кредита.
 • Изисквания за отпускане на студентския кредит – български граждани, /може студенти от държавите членки на ЕС, от Европейското икономическо пространство или от Конфедерация Швейцария/, които не са навършили 35 години към датата на подаването на документите за кредит, обучават се в редовна форма на обучение за степените бакалавър, магистър или доктор в държавно или частно висше учебно заведение, да не са отстранени или прекъсвали и да нямат придобита същата образователна степен.
 • Размер на кредита – формира се от оставащите такси за обучение, съгласно учебния план за съответната специалност или научна степен и семестриалните издръжки /те се определят от минималната работна заплата, умножена по броя на месеците от семестъра/.
 • Особености при усвояване на кредита – поетапно се усвоява, като се превеждат сумите за семестриалните такси по банковата сметка на съответното висше учебно заведение, а кредита за издръжка се превежда по разплащателната сметка на студента.
 • Лихвен процент – фиксиран годишен.
 • Има гратисен период при издължаване на кредита – това е времето от сключването на договора за кредит до изтичане на една година от първата дата определена за явяване на последния държавен изпит или защита на дипломната работа.
 • Срок за погасяване – до 10 години след изтичане на гратисния период.
 • Начин за погасяване на кредита – чрез равни месечни погасителни вноски, съгласно договора.
 • https://dskbank.bg

РАЙФАЙЗЕНБАНК

 • Най – изгодни условия предоставени от нов Студентски пакет, част от който е и Студентския кредит, отпускан в лева.
 • Може да кандидатствате за един или за двата видове кредити – Кредит за обучение – за таксите, които дължи студента, съгласно учебния план или образователната степен, превода на парите се прави по съответната банкова сметка на учебното заведение, Кредит за издръжка на дете – сбор от семестриалните издръжки за оставащия срок на обучение, ползва се от единия от родителите на детето.
 • Условия за отпускане на студентския кредит – студенти и докторанти български граждани, граждани на държави членки на ЕС, на държава членка на Европейското икономическо пространство, на Конфедерация Швейцария, обучаващи се в редовна форма на обучение в държавно или частно висше учебно заведение, не по възрастни от 35 години при кандидатстването за кредита, които не са отстранени и не са прекъсвали обучението си и нямат придобита вече същата образователна или научна степен.
 • Фиксирана годишна лихва.
 • Няма такси, комисиони или други видове разходи по отпускане, движение и погасяване, няма такса за предсрочно погасяване.
 • Студентски кредит без поръчител при кандидатстване.
 • Има гратисен период – тогава не се дължат лихви и главници за периода до изтичане на една година от първата дата на последния държавен изпит или защита на дипломна работа.
 • Срок за погасяване – 10 години след изтичане на гратисния период.
 • Издължаването на кредита става чрез равни месечни погасителни вноски.
 • https://www.rbb.bg/

ПОЩЕНСКА БАНКА

 • Студентски кредит с държавна финансова подкрепа.
 • Целево кредитиране предназначено за  заплащане на семестриални такси и /или издръжка на дете, родено или осиновено по време на следването.
 • Кредит за студенти и докторанти, обучаващи се в редовна форма на обучение на територията на нашата страна, в университети акредитирани от Министерство на образованието.
 • Фиксирана промоционална лихва за целия период на кредита – разумен и нисък лихвен процент.
 • Не се дължат такси и комисиони.
 • Кредитите се отпускат на лица до 35 години – български граждани, граждани на държави членки на ЕС и на Европейското икономическо пространство, които нямат придобита същата специалност, не са отстранени и  не са прекъсвали обучението си.
 • https://www.postbank.bg/

КРЕДИСИМО

 • Бърз студентски кредит с който да платите семестриални такси, за компютри, за книги и учебници, за наем, за битови нужди и други.
 • Условия за отпускане – да имате постоянна работа на трудов договор или други доходи.
 • Размер на кредита – до 2000 лв и срок за погасяване от 18 месеца, сами избирате размер и срок според финансовите си възможности, вноските се определт в индивидуален погасителен план.
 • Изцяло онлайн кандидатстване, одобрение до 7 минути.
 • Може да разсрочите кредита на по-малки вноски за по-дълго време, може да рефинансирате заема.
 • Няма такси, изпращането на искането за кредит не те обвързва със задължителен договор.
 • Получавате парите веднага след одобрение.
 • https://credissimo.bg/

КЕШ КРЕДИТ

 • Бързи кредити с одобрение до 6 минути.
 • Размер на кредита до 2000 лв, срок за погасяване до 18 месеца, веднага взимате сумата за която сте одобрени.
 • Може да кандидатствате безброй пъти онлайн, по телефон, чрез СМС, в Лафка или в офис на фирмата, само с лична карта.
 • Улеснена процедура и прозрачни условия – сами избирате размер на кредита и срок за неговото погасяване.
 • Няма такси при кандидатстване, одобряване и движение на кредита.
 • Погасяването е на месечни вноски, лихвата е само за периода на ползване.
 • https://www.cashcredit.bg/