Стремежът на банките кредитори е да отпускат кредити при опростена  процедура с минимум документи – кредит срещу лична карта от банки. Ще разгледаме някои оферти и предложения от банки в България:

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК:

Потребителски кредит в лева или евро, размер от 150 до 75 000 лв или от 75 до 37 500 евро и срок за погасяване до 10 години.

 • Кандидатстване само с лична карта.
 • Онлайн запитване, по телефон или в удобен клон на банката, получавате отговор до 2 часа.
 • Възможност за избор на лихвата – фиксирана  за целия период на кредита или променлива, която се формира  от пазарен лихвен индекс и надбавка за банката.
 • Лихвените условия зависят от размера и срока на кредита, осигурителния доход на кредитополучателя, и от това дали работната заплата се превежда в УниКредит.
 • Без обезпечение.
 • Има такса за разглеждане на документите за кредит – зависи от вида на кредита.
 • Възможност за рефинансиране и обединяване на задължения по кредити и кредитни продукти в едно, специални условия за самоосигуряващи  се лица, кредит за ремонт, за обзавеждане, за непредвидени разходи, за обучение, за почивка или пътуване и за други цели.
 • Възможност за сключване на застраховка с дружество партньор на банката.

Потребителски кредит “Бързо кредит”

 • Кандидатстване само с лична карта.
 • Валута на кредита – лева, размер от 500 до 10 000 лв, срок за погасяване от 3 до 72 месеца.
 • Няма обезпечение, не са необходими поръчители.
 • Не се изисква превод на работна заплата в банката.
 • Лесни кредити с отговор до 2 часа.
 • Начин на кандидатстване – онлайн, по телефон или в най-близкия клон на банката.
 • Фиксирана лихва за целия период на кредита, зависи от размера и срока за погасяване на кредита.
 • Има такса за разглеждане документите за кредита.
 • Възможност за сключване на застраховка с компания, партньор на дружеството.
 • https://www.unicreditbulbank.bg/

ПОЩЕНСКА БАНКА:

Потребителски кредит с намаляващи вноски

 • Улеснена процедура при кандидатстване – само с лична карта.
 • Размер на кредита до 40 000 лв, при експресно усвояване до 20 000 лв, с максимален срок за погасяване до 10 години.
 • Начин на погасяване – чрез намаляващи месечни вноски – месечната Ви вноска намалява всеки месец, предимства – изплащате по-бързо главницата и  плащате по-малко лихви за целия период на кредита.
 • Одобрение до 2 часа, получавате решение за Вашето искане за кредит чрез СМС, бързо усвояване на средствата – до 1 час след одобрение и подписване на договора.
 • Този кредит създава възможност за рефинансиране и обединяване на всички задължения по потребителски кредити и кредитни карти в едно към банката.
 • Лихвените проценти се влияят и от това дали се превежда работната Ви заплата  в банката: при превод са по-ниски.
 • Има кредитен калкулатор, който точно Ви изчислава каква сума трябва да върнете и какви са размерите на погасителните вноски.
 • Застраховка за безработица и нетрудоспособност – “Защита на плащанията”.
 • Има такса за разглеждане на искането за кредит – тя зависи от размера на кредита и се плаща на два етапа, при подаване на заявлението за кредит и при усвояване на сумата, има и допълнителна услуга за експресно разглеждане на документите за кредит.

Стандартен потребителски кредит.

 • Улеснена процедура при кандидатстване – само с лична карта.
 • Размер на кредита до 40 000 лв и срок за погасяване до 10 години.
 • Лихвата по кредита зависи от стойността на заема и срока за неговото погасяване, които сте избрали. Ползвате и отстъпка, ако превеждате работната си заплата и сте избрали пакетна програма от Пощенска банка.
 • Месечните погасителни вноски са изцяло съобразени с Вашите индивидуални възможности.
 • Отговор до 2 часа, отпускане на парите до 1 час след подписване на договора.
 • С този кредит може да обедините задължения в едно.
 • Възможност за засраховка “Защита на плащанията”.
 • Има такса за разглеждането на документите за кредит, платима на два пъти.
 • Потребителски кредит /овърдрафт/ “Еластика”.
 • Документи при кандидатстване – копие на личната карта и искане за  кредит.
 • Одобрение в рамките на един работен ден.
 • Не е необходимо да доказвате доходи.
 • Изисква се обезпечение по кредита – залог на парични средства по депозити и спестявания със срочност, не по-малко от 12 месеца.
 • Размер на кредита – до 90% от размера на обезпечението и депозит в една и съща валута, до 90% от размера на обезпечението в левове и депозит в евро и до 70% от размера на обезпечението в левове или евро и депозит в щатски долари.
 • Срок за погасяване на потребителския кредит до 7 години, на овърдрафта до 1 година с възможност за подновяване.
 • Изгодни и благоприятни лихвени условия.
 • Има такса за разглеждане на искането за кредит, платима на два етапа.
 • https://www.postbank.bg/

ТЕКСИМ БАНК:

Експресен кредит – овърдрафт с размер до 3 000 лв, срок за погасяване до една година с автоматично подновяване, без да е необходимо да погасявате в края на периода, ползвате многократно.

 • Кандидатстване само с лична карта – в офисите на банката или Изипей, не са необходими допълнителни документи.
 • Одобрение до 30 минути.
 • Без обезпечение, не се изискват поръчители.
 • Не се изисква превод на работна заплата.
 • Няма такса за разглеждане на искането за кредит.
 • Условия за кандидатстване: български граждани от 21 до 59 години към датата на кандидатстване, с регулярни доходи и добра кредитна история.
 • Годишен лихвен процент – формира се от базов кредитен лихвен индекс за физически лица и фиксирана надбавка за банката.
 • Начин за ползване на кредита – от касите на Изипей теглите колкото и когато пожелаете суми в брой в рамките на одобрения лимит.
 • Начин за погасяване на задълженията – сами определяте датата на плащането в рамките на месеца, в който се генерира задължението. В указания срок плащате дължимата месечна сума на касите на Изипей, на каса в Тексим банк, по банков път, чрез интернет банкиране.
 • Професионални и сериозни кредитни консултанти с най – ефективното решение за Вас.
 • http://www.teximbank.bg/

ТИ БИ АЙ БАНК

Кредит “Бързи пари” – размер на кредита от 300 до 7 500 лв, срок за погасяване от 3 до 36 месеца.

 • Минимум документи при отпускане – лична карта, няма излишни документи, спестявате бумащината.
 • Одобрение от 5 минути до 2 часа за достъпни кредити, които реализират Вашите планове.
 • Условия за кандидатстване: пълнолетни български граждани или постоянно пребиваващи в страната чужденци с  регулярни доходи.
 • Не се изискнат поръчители и гаранции.
 • Начини за кандидатстване – онлайн, по телефон или в удобен за Вас офис на банката.
 • Сами избирате размер на сумата и срок за нейното погасяване.
 • Получавате компетентна помощ от отговорни кредитни специалисти изцяло във Ваш интерес.
 • Начини за погасяване на задълженията – по банков път, в офис на банката, на банкомат, на касите на Изипей, чрез иновативна услуга – бързо погасяване и други.
 • При спорове и разногласия по отношение на кредитите – има създадени специални органи за алтернативно решаване на спорове – Секторни помирителни комисии за разглаждане на спорове в областта на финансовите услуги, в областта на застрахователните услуги и Помирителна комисия за платежни спорове към Комисията за защита на потребителите.
 • https://www.tbibank.bg/