Жилищен кредит с онлайн кандидатстване и с опция Флекси за сума до 500 000 лева от Пощенска Банка. 

Предимства на този жилищен кредит:

 • Можете да намалявате месечните си вноски наполовина за период до 6 месеца
 • Можете да пропуснете плащане на 1 вноска
 • Да увеличавате месечните си вноски до два пъти от размера им за период до 6 месеца
 • Жилищен кредит с онлайн кандидатстване – бърз лесно и удобно
 • Може да комбинирате различни опции Флекси на този жилищен кредит, за да отговаря на Вашите потребителски нужди

Допълнителни условия по жилищния кредит:

 • Жилищен кредит с променлив годишен лихвен процент в лева
 • Имате възможност за гъвкаво погасяване на месечните Ви вноски
 • Може да ползвате гратисен период по главницата за първите 6 месеца от този жилищен кредит с онлайн кандидатстване
 • Пакет “Улеснение”, който Ви носи удобство и сигурност

Параметри по кредита:

 • Валута на този жилищен кредит – левове
 • Размер на кредита – до 500 000 лв
 • Срок на погасяване на този жилищен кредит с онлайн кандидатстване– до 35 години
 • Размер на финансиране – до 85% от пазарната оценка на имота
 • Жилищен кредит с онлайн кандидатстване с Флекси опция – възможност за гъвкаво погасяване на кредита

Параметри на този опция Флекси по жилищен кредит:

 • Имате възможност за намаляване месечните вноски по кредита си с до 50% от текущия им размер, увеличаване на месечните вноски до 200%  или пропускане плащането на месечна вноска.
 • Опцията е валидна само за кредити с равни месечни (анюитетни) вноски, погасявани редовно
 • Увеличението или намалението на месечните вноски е до 2 пъти и за общо не повече от 6 месеца през всяка календарна година, а от опцията за пропускане на вноска – веднъж през всяка календарна година, в случай че месечните вноски се погасяват редовно.
 • Намаляване или пропускане на вноска се допуска, ако текущата погасителна вноска (към датата на подаване на молбата за промяна) е под 120% от размера на контролна вноска
 • Прилагането на опцията за намаляване или пропускане на месечна вноска води до пропорционално увеличаване на месечните вноски по кредита в оставащия период на погасяване.

Повече информация може да получите от сайта на банката:
https://www.postbank.bg